Damit diese Webseite einwandfrei funktionieren kann, aktivieren sie in Ihrem Browser JavaScript!
Privacybeleid en toestemming voor gebruik van gegevens op www.jemako-shop.com/anja-tijsma

Privacy is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor mij,
Anja Tijsma
Baantjebolwerk 10
9101 NH Dokkum
06 12147388
info@anjatijsma.nl
www.anjatijsma.nl
en voor JEMAKO International GmbH bijzonder belangrijk. Wij respecteren uw privésfeer en uw rechten als persoon. Daarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, respectievelijk het Duitse Datenschutzrecht (Wet bescherming persoonsgegevens van de Bondsrepubliek Duitsland). Hieronder informeren we u over het soort, bereik en doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze informatie te allen tijde op onze website vinden.
Door in te stemmen met het onderstaande privacybeleid geeft u
Anja Tijsma
Baantjebolwerk 10
9101 NH Dokkum
06 12147388
info@anjatijsma.nl
www.anjatijsma.nl
toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoons gegevens tijdens het gebruik van de website van deze distributiepartner, inclusief de online shop, in overeenstemming met de privacywetgeving en de volgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke

De website en online shop worden door ons als zelfstandige distributiepartner van JEMAKO International GmbH, Robert-Bosch-Straße 4, 46414 Rhede, Duitsland (hieronder “JEMAKO”) beheerd. Hosting en onderhoud vinden in opdracht van ons plaats op een server van JEMAKO.

De verantwoordelijke voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van de privacywetgeving ben ik,
Anja Tijsma
Baantjebolwerk 10
9101 NH Dokkum
06 12147388
info@anjatijsma.nl
www.anjatijsma.nl
en JEMAKO International GmbH, Robert-Bosch-Straße 4, 46414 Rhede, Duitsland[, alsmede door ons hiertoe bevoegde partijen in het kader van de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).]

Op basis hiervan heeft JEMAKO toegang tot alle gegevens die u voor de afhandeling van uw bestelling heeft opgegeven. Ook JEMAKO is verplicht om deze gegevens niet aan derden te overhandigen en deze gegevens te wissen als en in zoverre deze niet meer nodig zijn voor de verdere afhandeling of wanneer u dit van ons verlangt, onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen tot gegevensopslag.

Indien u bezwaar heeft tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van uw gegevens volgens de richtlijnen van deze bepalingen in hun geheel of volgens afzonderlijke bepalingen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief richten aan de verantwoordelijke distributiepartner

Anja Tijsma
Baantjebolwerk 10
9101 NH Dokkum
06 12147388
info@anjatijsma.nl
www.anjatijsma.nl

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreft in eerste instantie uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle gegevens die u bij het aanmaken en registreren van uw klantenaccount aan ons bekendmaakt.

2.2 Klantenaccount
Iedere klant die zich registreert, krijgt door middel van een wachtwoord direct toegang tot de gegevens (klantenaccount) die bij ons zijn opgeslagen. Hier kunt u de gegevens over uw geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen bekijken en uw adresgegevens en overige instellingen voor de verwerking van uw bestellingen beheren. U verplicht zich om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en geen toegang te verstrekken aan onbevoegde derde partijen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij wij hier zelf verantwoordelijk voor zijn.
2.3 Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens
Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de volledige afhandeling van uw aanschaf, inclusief eventuele latere garanties, voor onze dienstverlening en technische administratie. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of op andere wijze verspreid als dit nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst of de facturering, of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. In het kader van de afhandeling van uw bestelling ontvangen, naast JEMAKO, bijvoorbeeld de hiervoor door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals aanbieders van elektronische betaalsystemen of banken) de benodigde gegevens voor de afhandeling van uw bestelling en opdracht. Deze partijen mogen de op deze manier verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken om hun taken uit te voeren. Dit is contractueel vastgelegd.

Voor uw bestelling hebben we uw juiste naam, adres en betaalgegevens nodig. Uw e-mailadres is nodig om de bestelling te bevestigen en met u te kunnen communiceren. We gebruiken uw e-mailadres bovendien voor identificatiedoeleinden (inloggen).

Mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen, worden uw persoonsgegevens verwijderd als u hierom vraagt, als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van het doel waarvoor deze gegevens zijn opgeslagen, of als de opslag van uw gegevens om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden
Wij gebruiken uw gegevens voor de afhandeling van uw bestelling. Bovendien worden, indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, uw gegevens door ons en/of JEMAKO gebruikt om met u te communiceren over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes en om u te informeren over producten of diensten die u mogelijkerwijs kunnen interesseren.

Deze communicatie kan per e-mail of gepersonaliseerde reclame aan u plaatsvinden.
U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, in zijn geheel of voor bepaalde, specifieke vormen. Een schriftelijk bericht aan een van de verantwoordelijken op de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) volstaat hiervoor.

Mocht u geen gepersonaliseerde reclame/informatie van ons en/of JEMAKO willen ontvangen, dan kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken door bijvoorbeeld bij uw accountinstellingen het vinkje op de respectievelijke plaats te verwijderen of een schriftelijk bericht te sturen naar de verantwoordelijke via de onder punt 7 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief).

2.5. Markt- en opinieonderzoek
We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Uiteraard worden uw gegevens uitsluitend anoniem en voor statistische doeleinden gebruikt. De antwoorden die u geeft op enquêtes, worden niet doorgegeven aan derden of openbaar gemaakt. De antwoorden op onze enquêtes worden niet samen met uw e-mailadres of andere persoonsgegevens opgeslagen.

Ik stem ermee in dat de zelfstandige distributiepartner van JEMAKO en/of JEMAKO International GmbH mijn persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor hun eigen markt- en opinieonderzoek.

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor markt- en opinieonderzoek, in zijn geheel of voor bepaalde, specifieke vormen.

3. Betaling met creditcard/PayPal

Als u ervoor kiest om elektronisch te betalen voor de aanschaf van JEMAKO-producten, geeft u ons, dat wil zeggen JEMAKO en de creditcardverstrekker/PayPal, het recht om de hiervoor benodigde gegevens te verkrijgen, op te slaan en te gebruiken om de gekozen betaalwijze te faciliteren. Wij en JEMAKO zijn verplicht om alle naar aanleiding van dit elektronisch betaalverkeer bekend geworden persoons gegevens uitsluitend te gebruiken voor de betalingsverwerking en geheim te houden. Dit is contractueel vastgelegd met de creditcardverstrekker/PayPal.

4. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Cookies worden vaak gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan, zoals de taal waarin een website wordt weergegeven.
U hoeft geen cookies te accepteren om onze website te kunnen bezoeken. We willen u er echter op wijzen dat u de online shop en het winkelmandje uitsluitend kunt gebruiken en dat u uitsluitend producten kunt bestellen als u ons en JEMAKO toestemming geeft om cookies te plaatsen.

5. Logbestanden

Bij iedere handeling worden gebruiksgegevens door de browser verzonden en in protocolbestanden, zogenoemde serverlogbestanden, opgeslagen. De hierbij opgeslagen gegevensreeksen omvatten onder andere de volgende gegevens: datum en tijd, naam van de opgeroepen website, IP-adres, product- en versiegegevens van de gebruikte browser(s).

6. Analyse

Onze website en de website van JEMAKO maken gebruik van Piwik, een open-source softwareprogramma voor de statistische analyse van bezoekershandelingen. Piwik gebruikt cookies, tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door cookies aangeleverde informatie over uw gebruik van dit internetaanbod wordt opgeslagen op onze servers. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.
U kunt de opslag en het gebruik van cookies door middel van uw browserinstellingen verhinderen.

Wij en JEMAKO respecteren in dit verband de instellingen van de zogenoemde DNT-header (Do Not Track) die u vindt in de privacy-instellingen van de door u gebruikte browser.

7. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens worden door ons en JEMAKO veilig verzonden door middel van SSL- of TLS-encryptie (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security).

Het is echter onmogelijk om volledige bescherming te garanderen. Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies en vernietiging van, toegang tot, wijzigingen in en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

8. Recht op inzage van betrokkenen

Volgens de Duitse Datenschutzgesetz, alsmede de Wet bescherming persoonsgegevens hebben onze klanten onder andere het recht te verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus. Om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven, kunt u uw verzoek per e-mail of brief richten aan de verantwoordelijke distributiepartner in het kader van punt 1.
Het adres is:

ieder volledig adres van de verantwoordelijke invoeren (adres, postcode, verantwoordelijke persoon, bijvoorbeeld bedrijfsleider, e-mail, fax en telefoonnummer).

9. Andere bepaling

Voor het gebruik van de DP-homepage en van de onlineshop gelden onze betreffende AV.

10. Wijziging van dit Privacybeleid

Ons pricacybeleid wordt regelmatig aangepast aan onze service, eisen en met aandacht voor wetswijzigingen. Dit privacybeleid kan daarom naar eigen goeddunken op ieder moment en zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Kijk a.u.b. daarom regelmatig op de DP-homepage, om uzelf op de hoogte te houden van zulke wijzigingen. Het ligt in uw eigen verantwoording, de DP-homepage regelmatig op wijzigingen te controleren, in het bijzonder voordat u ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt.

Dit privacybeleid werd het laatst geactualiseerd op 22-08-2016.