Damit diese Webseite einwandfrei funktionieren kann, aktivieren sie in Ihrem Browser JavaScript!
1. Geldingsbereik; termijnen

1.1 De zakelijke afhandeling en levering vinden uitsluitend plaats conform deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die in tegenspraak zijn met of afwijken van de onderstaande bepalingen, zijn niet van toepassing.

1.2 De klant is “Consument” in zoverre het doel van de bestelling niet kan worden toegeschreven aan een zakelijke, zelfstandige of freelance-werkzaamheid. Daarentegen is “Ondernemer” iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of rechtsbekwame vennootschap die bij het afsluiten van de overeenkomst handelt in uitoefening van zijn zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.2 Als termijnen in werkdagen worden aangegeven, dient dit te worden opgevat als alle weekdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in de zin van de Algemene termijnenwet.

2. Registratie

2.1 U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de voor de registratie benodigde persoonlijke gegevens. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en geen toegang te verstrekken aan onbevoegde derde partijen. De aanmeldingsbevestiging volgt direct na het versturen van de aanmelding.

2.2 Wij zijn niet verplicht om de registratie of bestelling van een geregistreerde klant te accepteren. Wij zijn niet verplicht om ons aanbod permanent beschikbaar te houden. Reeds bevestigde bestellingen zijn hiervan uitgezonderd.

3. Opslagmogelijkheid en inzage in de overeenkomst

3.1 Door middel van een link heeft u te allen tijde inzicht in onze algemene voorwaarden.

U kunt dit document afdrukken of opslaan door middel van de hiervoor gebruikelijke functies van uw webbrowser.

3.2 U kunt uw bestelgeschiedenis te allen tijde inzien onder “Mijn account”. Daarnaast ontvangt u een geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die we na afronding van uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres versturen. Deze bevestigingsmail bevat nogmaals de gegevens van uw bestelling. U kunt deze bevestigingsmail afdrukken of opslaan met uw e-mailprogramma.

3.3 Uw bestelgegevens worden opgeslagen, maar zijn vanwege veiligheidsredenen niet direct voor u toegankelijk. Ieder klant krijgt door middel van een wachtwoord direct toegang (“Mijn account”). Hier kunt u na uw registratie de gegevens over uw geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen bekijken en uw adresgegevens, eventuele betaalgegevens en eventuele mededelingen beheren en opslaan.

4. Taal en sluiten van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten kunnen alleen in de volgende talen worden gesloten: nl. Wij verkopen geen producten aan u als u minderjarig bent en zonder toestemming van uw ouder(s) of voogd handelt.

4.2 Door op de knop 'bestellen' te drukken, plaatst u een bindende bestelling van de in uw winkelmandje aanwezige artikelen. Zodra uw bestelling verzonden is, ontvangt u een bevestiging hiervan. Alle producten worden enkel in kleinere hoeveelheden verkocht.
4.3 Een bindende overeenkomst ontstaat pas met de ontvangst van een gespecificeerde acceptatie van de opdracht, echter ten laatste op het moment dat de bestelde producten worden geleverd.

4.4 Denkt u er bij vooruitbetaling (reservering) aan dat de levering van de bestelde producten pas plaatsvindt nadat de ontvangst van het volledige bedrag op onze rekening bevestigd is. Als uw betaling ondanks dat de betaaltermijn is verstreken en na herhaalde betaalverzoeken niet binnen 14 kalenderdagen na het versturen van de bestelbevestiging door ons is ontvangen, ontbinden wij de overeenkomst met als gevolg dat wij geen leveringsplicht hebben. De overeenkomst is dan voor u en ons zonder verdere gevolgen ontbonden. De reservering van een artikel bij vooruitbetaling geldt voor maximaal 7 kalenderdagen. Hierna ontbinden wij de overeenkomst met als gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden, voor u en ons zonder verdere gevolgen is en wij geen leveringsplicht hebben.

5. Levering/prijzen/verzendkosten

5.1 De levermogelijkheden en -tijden kunt u vinden op onze website en in uw winkelmandje en vindt u tevens in onze acceptatie van uw bestelling. Als u Ondernemer bent is uitsluitend de informatie hierover in onze acceptatie van uw bestelling bindend.

5.2 De aangegeven prijzen zijn inclusief btw. Eventuele extra verzendkosten worden tijdens de bestelprocedure en de keuze van verzendmogelijkheden, voorafgaand aan de definitieve bestelling, afzonderlijk in uw winkelmandje weergegeven.

6. Betaalmogelijkheden

6.1 De betaalmogelijkheden en -wijzen voor uw bestelling worden weergegeven op onze website onder “Mijn account”. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en u te wijzen op andere betaalmethoden. Uitsluitend de informatie hierover in onze acceptatie van uw bestelling is in dit verband bindend. Eventuele extra kosten worden bindend tijdens de bestelprocedure en de keuze van betaalmogelijkheden, voorafgaand aan de definitieve bestelling, afzonderlijk in uw winkelmandje weergegeven.

6.2 De klant kan de opgeslagen betaalwijze te allen tijde wijzigen in zijn gebruikersaccount.

6.3 Als u Ondernemer bent is de betaling van de koopsom direct vorderbaar bij het sluiten van de overeenkomst. Als een betaling voor een bepaalde kalenderdag opeisbaar wordt, is de klant door het niet nakomen van deze termijn reeds in verzuim. In dit geval is hij ons een vertragingsrente van 5 procent van het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.

6.4 De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, sluit de inning van overige verzuimschade door ons niet uit.

7. Eigendomsvoorbehoud

Het product blijft ons eigendom tot de volledige betaling is ontvangen.

8. Aansprakelijkheid voor gebreken, garantie

8.1 Wij zijn aansprakelijk voor gebreken conform de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, en onverminderd de rechten en vorderingen die de wet toekent, waaronder artikel 7:6a Burgerlijk Wetboek. Voor ondernemingen bedraagt de garantieplicht op door ons geleverde producten 12 maanden.
8.2 Aanvullende garanties op door ons geleverde producten zijn uitsluitend van toepassing als deze uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging van het desbetreffende artikel staan vermeld.

9. Garantie, aansprakelijkheid

Indien niets anders is overeengekomen, zijn de garantie en aansprakelijkheid conform de wettelijke bepalingen.

10. Modelinstructies voor herroeping


Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. De verklaring dient te worden gericht aan:


Ellen Hoeflak zelfstandig JEMAKO distributiepartner 

v. Tienhoven v/d Boogaardstraat 20b

4251 EN WERKENDAM

www.hoeflakpaans.nl


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

11. Toepasselijk recht, jurisdictie

11.1 Op overeenkomsten tussen ons en de klant is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Als de klant een onderneming, een handelaar, een rechtspersoon volgens het publiek recht of een openbaar lichaam is, ligt de juridische bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties, bij onze vestigingsplaats.

12. Wijziging van algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, in zoverre dit nodig is om later ontstane ongelijkheden op te heffen of om te voldoen aan gewijzigde wettelijke of technische raamvoorwaarden. Voor iedere bestelling moet u instemmen met de huidige algemene voorwaarden door deze actief aan te klikken.

13. Vrijwaringsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van deze bepalingen, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of mocht de overeenkomst onvoorziene gebreken bevatten, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige of ontbrekende bepalingen worden de relevante wettelijke voorschriften van kracht.

14. Informatie over gegevensverwerking

De in het kader van uw bestelling ontvangen gegevens worden verantwoordelijk door ons gebruikt conform ons “Privacybeleid”.