Privacybeleid en toestemming voor gebruik van gegevens op www.saskiategrotenhuis.nl

Privacy is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons, Saskia te Grotenhuis, Stationsweg west 47 3931 EK Woudenberg en voor JEMAKO International GmbH bijzonder belangrijk. Wij respecteren uw privésfeer en uw rechten als persoon. Daarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, respectievelijk het Duitse Datenschutzrecht (Wet bescherming persoonsgegevens van de Bondsrepubliek Duitsland). Hieronder informeren we u over het soort, bereik en doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze informatie te allen tijde op onze website vinden.

Door in te stemmen met het onderstaande privacybeleid geeft u Saskia te Grotenhuis toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens tijdens het gebruik van de homepage, in overeenstemming met de privacywetgeving en de volgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke

De homepage wordt door ons als zelfstandige distributiepartner van JEMAKO International GmbH, Robert-Bosch-Straße 4, 46414 Rhede, Duitsland (hieronder “JEMAKO”) beheerd. Hosting en onderhoud vinden in opdracht van ons plaats op een server van JEMAKO.

De verantwoordelijke voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van de privacywetgeving zijn wij, Saskia te Grotenhuis, Stationsweg west 47 3931 EK Woudenberg en JEMAKO International GmbH, Robert-Bosch-Straße 4, 46414 Rhede, Duitsland[, alsmede door ons hiertoe bevoegde partijen in het kader van de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).]

Op basis hiervan heeft JEMAKO toegang tot alle gegevens die ons bij het gebruik van de homepage wordt meegedeeld. Ook JEMAKO is verplicht om deze gegevens niet aan derden te overhandigen en deze gegevens te wissen als en in zoverre deze niet meer nodig zijn voor de verdere afhandeling of wanneer u dit van ons verlangt, onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen tot gegevensopslag.

Indien u bezwaar heeft tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van uw gegevens volgens de richtlijnen van deze bepalingen in hun geheel of volgens afzonderlijke bepalingen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief richten aan de verantwoordelijke distributiepartner Saskia te Grotenhuis, Stationsweg west 47 3931 EK Woudenberg.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


2.2 Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens
Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor onze dienstverlening en technische administratie.

Uw e-mailadres is nodig voor de formulieren ‘Thuispresentaties boeken’ en ‘Contactformulier’Mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen, worden uw persoonsgegevens verwijderd als u hierom vraagt, als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van het doel waarvoor deze gegevens zijn opgeslagen of als de opslag van uw gegevens om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

2.3 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden
Uw gegevens worden in principe niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

2.4 Markt- en opinieonderzoek
Uw gegevens worden in principe niet gebruikt voor doelen als markt- of opinieonderzoek.

3. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Cookies worden vaak gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan, zoals de taal waarin een website wordt weergegeven.
U hoeft geen cookies te accepteren om onze website te kunnen bezoeken. We willen u er echter op wijzen dat u de online shop en het winkelmandje uitsluitend kunt gebruiken en dat u uitsluitend producten kunt bestellen als u ons en JEMAKO toestemming geeft om cookies te plaatsen.

4. Logbestanden

Bij iedere handeling worden gebruiksgegevens door de browser verzonden en in protocolbestanden, zogenoemde serverlogbestanden, opgeslagen. De hierbij opgeslagen gegevensreeksen omvatten onder andere de volgende gegevens: datum en tijd, naam van de opgeroepen website, IP-adres, product- en versiegegevens van de gebruikte browser(s).

5. Analyse

Onze website en de website van JEMAKO maken gebruik van Piwik, een open-source softwareprogramma voor de statistische analyse van bezoekershandelingen. Piwik gebruikt cookies, tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door cookies aangeleverde informatie over uw gebruik van dit internetaanbod wordt opgeslagen op onze servers. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.
U kunt de opslag en het gebruik van cookies door middel van uw browserinstellingen verhinderen.

Wij en JEMAKO respecteren in dit verband de instellingen van de zogenoemde DNT-header (Do Not Track) die u vindt in de privacy-instellingen van de door u gebruikte browser.

6. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens worden door ons en JEMAKO veilig verzonden door middel van SSL- of TLS-encryptie (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security).

Het is echter onmogelijk om volledige bescherming te garanderen. Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies en vernietiging van, toegang tot, wijzigingen in en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

7. Recht op inzage van betrokkenen

Volgens de Duitse Datenschutzgesetz, alsmede de Wet bescherming persoonsgegevens hebben onze klanten onder andere het recht te verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus. Om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven, kunt u uw verzoek per e-mail of brief richten aan de verantwoordelijke distributiepartner in het kader van punt 1.
Het adres is:

Saskia te Grotenhuis
Stationsweg west 47
3931 EK Woudenberg
Tel: 06-50222979
E-mail: info@saskiategrotenhuis.nl


9. Wijziging van dit Privacybeleid

Ons pricacybeleid wordt regelmatig aangepast aan onze service, eisen en met aandacht voor wetswijzigingen. Dit privacybeleid kan daarom naar eigen goeddunken op ieder moment en zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Kijk a.u.b. daarom regelmatig op de DP-homepage, om uzelf op de hoogte te houden van zulke wijzigingen. Het ligt in uw eigen verantwoording, de DP-homepage regelmatig op wijzigingen te controleren, in het bijzonder voordat u ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt.

Dit privacybeleid werd het laatst geactualiseerd op 16-01-2018