Privacyverklaring en toestemming voor het gebruik van data op www.jemako-shop.com/happy-cleaning

1. Overzicht

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website? De gegevens op deze website worden door de exploitant ervan verwerkt. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het colofon van deze website en in lid 2 van dit document.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds geregistreerd doordat u ze ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld ook om gegevens gaan die u invult op een contactformulier of om mails die u ons stuurt.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen tijdens het bezoek van de website. Het betreft vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het opvragen van de pagina). Die gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze website opent.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van die gegevens wordt geregistreerd om een foutloze beschikbaarstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloze informatie te verkrijgen over oorsprong, ontvanger en doel van uw geregistreerde persoonsgegevens. U heeft tevens het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van die gegevens te eisen alsook het recht de verwerking ervan tegen te spreken en beperking ervan te eisen. U heeft tevens het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt zich hiervoor alsook voor andere vragen over privacybescherming te allen tijde tot ons wenden onder het in het colofon vermelde adres. U heeft voorts het recht om klachten in te dienen bij de aangewezen inspectiedienst.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. Uw surfgedrag wordt normaliter anoniem geanalyseerd; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen. Details hierover vindt u in onze privacyverklaring onder de kop ’3. Gegevensregistratie op onze website’.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze privacyverklaring informeren over de verweermogelijkheden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybescherming

De exploitanten van deze website hechten zeer aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regelingen ten aanzien van privacybescherming én conform deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt worden uiteenlopende persoonsgegevens geregistreerd. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring licht toe welke gegevens wij registreren en waarvoor wij ze gebruiken. De privacyverklaring licht tevens toe hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij attenderen u erop dat datatransmissie op internet (bijvoorbeeld in het kader van communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instelling

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Happy Cleaning

t.a.v. Judith Wolters

Zijdevlinder 119

3863 HR Nijkerk Gld.

Telefoon: +31 (0)6-44812093

E-mail: info@happy-cleaning.nl

De verantwoordelijke instantie is die natuurlijke of juridische persoon die beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, mailadressen e.d.).

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor volstaat bijvoorbeeld een informeel bericht via e-mail of per post naar de verantwoordelijke instantie. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van de herroeping blijft onaangeroerd.

Recht tot het indienen van een klacht bij de aangewezen inspectiedienst

In geval van inbreuken op de privacybescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de daarvoor aangewezen inspectiedienst.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, zelf te ontvangen of aan derden te laten overhandigen in een gangbaar, machine-leesbaar formaat. Als u directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, dan gebeurt dit alleen voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

Uitsluitsel, blokkering, verwijdering, beperking, tegenspraak

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering alsook beperking van de verwerking van die gegevens. Tevens kunt u te allen tijde de verwerking van uw gegevens tegenspreken. U kunt zich hiervoor en voor andere vragen over persoonsgegevens te allen tijde tot ons wenden onder het in het colofon vermelde adres.

Mededelingsplicht

Desgewenst bevestigt de verantwoordelijke de rectificatie, de verwijdering of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te hebben uitgevoerd, mits dit mogelijk en niet onevenredig grote moeite vereist.

Geen reclamemails

Het gebruik van in het kader van het verplichte colofon gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bij deze tegengesproken. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van het ongevraagd toesturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spammails.

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken deels zogeheten cookies. Cookies berokkenen geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gedeponeerd en die uw browser opslaat.

Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogeheten ‘session cookies’. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies slechts per geval toelaten. Tevens kunt u uw browser zo instellen dat cookies voor bepaalde gevallen geaccepteerd worden, principieel uitgesloten worden of automatisch verwijderd worden bij het sluiten van de browser. Deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die voor het realiseren van het communicatieproces nodig zijn of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies met het oog op de technisch feilloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server log files

De provider van de website registreert automatisch informatie en slaat die op in zogenaamde server log files die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

• Browsertype en browserversie

• Gebruikt besturingssysteem

• Referrer URL (het tevoren bezochte webadres)

• Hostnaam van de computer die de toegang maakt

• Tijdstip van de serveraanvraag

• IP-adres

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b AVG dat het verwerken van gegevens voor de naleving van een contract of van precontractuele maatregelen toestaat.

Analyse

Onze website alsook de website van JEMAKO gebruikt Matomo (voorheen Piwik), een open source software voor de statistische evaluatie van de bezoeken. Matomo gebruikt cookies, dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies vastgestelde informatie over uw gebruik van dit internetaanbod wordt opgeslagen op onze servers. IP-adressen worden vóór opslag geanonimiseerd.

Wij en JEMAKO respecteren in dit verband de instellingen van de zogenaamde DNT-header (Do not track header) die te vinden zijn in de instellingen voor privacybescherming van de gangbare browsers.

Opslag van cookies gebeurt op basis van art. 6 Abs. 1 lit. fAVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een geanonimiseerde analyse van het gebruiksgedrag om zowel zijn internetaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website worden niet doorgegeven aan derden. U kunt de opslag van cookies beletten door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet in volle omvang gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, dan kunt u de opslag en het gebruik deactiveren.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich geregistreerd heeft. De verplichte gegevens voor de registratie dienen volledig te worden verstrekt. Zo niet dan zullen wij de registratie afwijzen.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in het aanbod of in het kader van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven mailadres om u te informeren.

De verwerking van de in het kader van de registratie ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor volstaat een informele mededeling aan ons, bijvoorbeeld via mail of per post. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van de herroeping blijft onaangeroerd.

De in het kader van de registratie vergaarde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u geregistreerd bent op onze website en worden aansluitend gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Verwerken van klant- en contractgegevens

Wij registreren, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor het oprichten van een rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG dat de verwerking van gegevens voor de naleving van een contract of van precontractuele maatregelen toestaat. Wij registreren, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze webpagina’s (gebruiksgegevens) slechts voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of de dienst af te rekenen.

De geregistreerde klantgegevens worden op basis van art. 6 lid 1 b AVG voor de afwerking van het bestelproces via de Onlineshop doorgegeven aan JEMAKO International GmbH, Robert-Bosch-Str. 4, 46414 Rhede, Duitsland.

De conform de twee voornoemde toestemmingen geregistreerde klantgegevens worden bij intrekking van uw toestemming na afhandeling van de bestelling c.q. na beëindiging van de zakelijke relatie gewist voor zover wettelijke bewaartermijnen dit niet beletten.

We wijzen in dit verband op de aan u toekomende en onder punt 2 van dit document genoemde rechten. Zonder de registratie en de verwerking van uw persoonsgegevens is de afhandeling van een bestelling niet mogelijk.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen voor zover aan derden door als dit nodig is voor de afhandeling van een overeenkomst, bijvoorbeeld aan de financiële instelling die belast is met het afhandelen van de betaling.

Verdergaande overdracht van uw gegevens gebeurt niet of slechts als u daar uitdrukkelijk in heeft toegestemd. Doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, gebeurt niet.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b AVG dat de verwerking van gegevens voor het naleven van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen toestaat.

Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens worden bij ons en JEMAKO veilig overgebracht door codering met SSL of TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Weliswaar kan niemand een absolute bescherming garanderen, maar we beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen derving, vernieling, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring wordt regelmatig aangepast aan onze diensten, eisen en aan wetswijzigingen. Deze privacyverklaring kan om die reden naar eigen goeddunken te allen tijde en zonder waarschuwing worden gewijzigd. Kijk s.v.p. altijd weer op de DP-homepage om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om de DP-Homepage regelmatig te controleren op wijzigingen, vooral voordat u ons persoonsgegevens ter beschikking stelt.

Deze gegevensbeschermingsregels werden voor de laatste keer geactualiseerd op 25 mei 2018.